Các hệ đào tạo đại học do Khoa Cơ khí phụ trách

Ngày đăng tin: 28/11/2014

Hiện tại, Khoa Cơ khí được nhà trường giao phụ trách đào tạo các hệ trình độ đại học, bao gồm.

- Đại học chính quy, hình thức đào tạo hiện tại là theo hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo thiết kế là 4 năm.

- Các hệ còn lại gồm liên thông, vừa làm vừa học, bằng 2 được tổ chức theo hệ thống niên chế.

Tin tức khác