Các mẫu văn bản dành cho công tác đánh giá cố vấn học tập

Ngày đăng tin: 20/12/2014

Các mẫu văn bản gồm có:

- Mẫu VB tự đánh giá của CVHT (mẫu 8)

- Mẫu BB đánh giá công tác CVHT dành cho Bộ môn phụ trách chuyên ngành (mẫu 9)

(Nguồn: www.utc.edu.vn)

Tải file
Download
Tin tức khác