Cơ cấu tổ chức hiện tại của Khoa

Ngày đăng tin: 15/10/2014

Khoa Cơ khí có 96 CB-GV, trong đó:

- Có 05 Nhà giáo Ưu tú.

- Số GS là 01.

- Số PGS là 10 (chiếm 10,4%)

- Số GV có trình độ TS là 36 (chiếm 40,6%)

- Số GV có trình độ ThS là 53 (chiếm 55,2%).