Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy

Ngày đăng tin: 19/12/2014

1.

TS. Lê Lăng Vân          Trưởng Bộ môn

2.

ThS. Nguyễn Bá Nghị

3.

TS. Nguyễn Hồng Sơn

4.

TS. Phạm Hoàng Vương

5.

CN. Trịnh Tuấn Dương

6.

TS. Đinh Thị Thanh Huyền

7.

ThS. Đỗ Thọ Trường

8.

ThS. Nguyễn Huy Vũ

9.

TS. Dương Huy Trung

10.

ThS. Nguyễn Văn Chung

11.

TS. Trần Thanh Hải

12.

ThS. Nguyễn Thế Minh