Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn Máy xây dựng - xếp dỡ

Ngày đăng tin: 06/11/2014

 

1.

NGUT. PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh

2.

NGUT. PGS. TS. Nguyễn Bính 

3.

ThS. Bùi Thanh Danh

4.

NGUT. PGS. TS. Thái Hà Phi

5.

TS. Vũ Minh Đức

6.

TS. Nguyễn Lâm Khánh                Trưởng Bộ môn

7.

TS. Nguyễn Đình Tứ

8.

NGND. PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệm

9.

ThS. Phạm Trọng Hòa

10.

ThS. Nguyễn Anh Ngọc

11.

ThS. Vũ Văn Trung

12.

ThS. Đoàn Văn Tú

13.

ThS. Nguyễn Văn Thuyên

14.

ThS. Lê Toàn Thắng

15.

TS. Nguyễn Thoại Anh         Phó trưởng Bộ môn

16.

TS. Nguyễn Quang Minh

17.

ThS. Phạm Anh Tuấn

18.

ThS. Nguyễn Ngọc Trung

19.

ThS. Nguyễn Thùy Chi

20.

TS. Nguyễn Hữu Chí (Cơ sở 2)

21.

ThS. Nguyễn Văn Dũng (Cơ sở 2)