Đinh Thị Thanh Huyền

Ngày đăng tin: 31/12/2014

1.

Họ và tên:

Đinh Thị Thanh Huyền

2.

Năm sinh:

1984

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Kỹ thuật máy

4.

Địa chỉ cơ quan:

Phòng 701A6

5.

Phương thức liên hệ:

Email: huyentdinh@utc.edu.vn

 

 

Điện thoại cơ quan: 04 37664028

6.

Học vị cao nhất: 

Tiến sĩ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất:

11/08/2012

8.

Nơi đạt học vị cao nhất

Hoa Kỳ

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Kỹ thuật Cơ khí

11.

Chuyên ngành:

Cơ điện tử

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Điều kiển thông minh (intelligent control)

2. Điều khiển phi tuyến (nonlinear control)

3. Robotics

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

Bài báo quốc tế:

1.    R. Kamalapurkar, H. T. Dinh, S. Bhasin and W. E. Dixon, "Approximate Optimal Trajectory Tracking for Continuous Time Nonlinear Systems," Automatica, to appear.

2.    H. T. Dinh, R. Kamalapurkar, S. Bhasin and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Robust Observers for Uncertain Nonlinear Systems," Neural Networks, vol. 60, pp. 44-52 (2014).

3.     B. J. Bialy, C. L. Pasiliao, H. T. Dinh, W. E. Dixon, Lyapunov-Based Tracking Control of Store-Induced Limit Cycle Oscillations in an Airfoil Section,” ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, vol. 136, no. 6 (2014).

4.    S. Bhasin, R. Kamalapurkar, H. T. Dinh, and W. E. Dixon, "Robust Identification-based State Derivative Estimation for Nonlinear Systems," IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 58, No. 1, pp. 187-192 (2013).

Bài báo trong nước:

5.    Đinh Thị Thanh Huyền, "Thiết kế và mô phỏng thuật toán điều khiển RISE kết hợp mạng Neuron Network cho mô hình Robot", Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt - 10/2013, trang 321-324.

Hội nghị quốc tế:

6.    H. T. Dinh, N. Fischer, R. Kamalapurkar, and W. E. Dixon, "Output Feedback Control for Uncertain Nonlinear Systems with Slowly Varying Input Delay," American Control Conference, Washington DC, USA, 2013, pp. 1748-1753.

7.    R. Kamalapurkar, H. T. Dinh, P. Walters, and W.E. Dixon, "Approximate Optimal Cooperative Decentralized Control for Concensus in a Topological Network of Agents with Uncertain Nonlinear Dynamics," American Control Conference, Washington DC, USA, 2013,  pp.1322-1327.

8.    B. Bialy, C. Pasiliao, H. Dinh, and W. E. Dixon, "Lyapunov-based Tracking of Store-Induced Limit Cycle Oscillations in an Aeroelastic System," ASME Dynamic Systems and Control Conference, Ft. Lauderdale, FL, USA, 2012.

9.    Q. Wang, H. Dinh, M. Bellman, and W. E. Dixon, "Neuromuscular Electrical Stimulation with an Uncertain Muscle Contraction Model," ASME Dynamic Systems and Control Conference, Ft. Lauderdale, FL, USA, 2012.

10.            H. Dinh, S. Bhasin, D. Kim, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Global Output Feedback Tracking Control for Uncertain Second-Order Nonlinear Systems," American Control Conference, Montréal, Canada, 2012, pp. 6418-6423, (Best Presentation of the Session).

11.            D. Kim, H. Dinh, W. MacKunis, N. Fitz-Coy, and W. E. Dixon, "A Recurrent Neural Network (RNN)-based Attitude Control Method for a VSCMG-actuated Statellite," American Control Conference, Montréal, Canada, 2012, pp. 944-949.

12.            H. Dinh, R. Kamalapurkar, S. Bhasin, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Robust Observers for Second-order Uncertain Nonlinear Systems," 2011 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (CDC-ECC), Orlando, FL, USA, 2011, pp. 7543-7548.

13.            H. Dinh, S. Bhasin, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Robust Identification and Control of a Class of Nonlinear Systems," 2010 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Atlanta, GA, USA, 2010, pp. 5536-5541.

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

1. Thiết kế và mô phỏng các phương pháp điều khiển phi tuyến cho robot công nghiệp.

2. Thiết kế và mô phỏng các phương pháp điều khiển cho các hệ thống treo, lái, phanh,.. trên ô tô.

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

1. Thiết kế, mô phỏng và thực thi các hệ thống điều khiển cho robot công nghiệp.

2. Mô phỏng và tối ưu hóa các phương pháp điều khiển cho các hệ thống trên ô tô.

Tin tức khác