Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Giao thông Vận tải

Ngày đăng tin: 20/12/2014

QUY ĐỊNH

CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Giao thông vận tải, bao gồm: Mục đích của công tác CVHT; Nhiệm vụ và quyền hạn của CVHT; Đánh giá công tác CVHT; Quyền lợi và chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với CVHT; Tổ chức công tác CVHT và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong công tác CVHT.

2. Văn bản này áp dụng đối với giảng viên được phân công làm công tác CVHT và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác CVHT của trường Đại học Giao thông vận tải.

              

Điều 2: Mục đích của công tác CVHT

1. Tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Bộ GD&ĐT và của Trường.

2. Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên trong quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

3. Kịp thời phát hiện và giải quyết các tình huống phát sinh trong công tác sinh viên.

4. Tăng cường việc phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác sinh viên.

 

Điều 3: Cố vấn học tập

1. CVHT là giảng viên đã qua thời gian tập sự, được Hiệu trưởng quyết định công nhận theo đề nghị của Trưởng bộ môn phụ trách chuyên ngành (PTCN) và được lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên (QLSV) đồng ý.

2. CVHT phải có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng, nắm vững chương trình đào tạo, các quy chế, quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nắm vững các qui định về công tác quản lý sinh viên, chế độ chính sách đối với sinh viên và các qui định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên.

 

 

Chương II.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP


Điều 4. Nhiệm vụ của CVHT

1. Tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập

1.1. Tư vấn cho sinh viên của lớp phụ trách xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; thời hạn đăng ký học, mức học phí, đăng ký học phần (học phần bắt buộc, học

phần tự chọn, học phần tiên quyết) trong từng học kỳ một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo của toàn khoá học. Theo dõi tình hình, kết quả học tập của sinh viên theo từng học kỳ để tư vấn cho sinh viên đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp.

1.2. Hướng dẫn sinh viên về quy trình đăng ký học tập. Ví dụ: mã số học phần, tên học phần, đăng ký lớp học phần, số lượng tín chỉ.... Tư vấn cho sinh viên để việc tăng, giảm học phần phù hợp với quy định của Trường, phù hợp với khả năng, điều kiện học tập của sinh viên, kiÓm tra vµ xác nhận tư vấn của mình vào sổ đăng ký học tập.                    

2. Quản lý, tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập, rèn luyện

2.1. Nắm vững nội dung chương trình đào tạo của các chuyên ngành. Tìm hiểu các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà trường về quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên và các qui chế, qui định trong công tác sinh viên để tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.

2.2. Tiếp nhận thông tin của Nhà trường, các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, phòng ĐTĐH, phòng CTCT&SV cung cấp để thực hiện tốt các phương pháp quản lý sinh viên.

2.3 Tổ chức bầu hoặc kiện toàn ban cán sự lớp chuyên ngành vào đầu mỗi năm học, báo cáo lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm QLSV công nhận bổ nhiệm.

2.4. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: Phổ biến hướng dẫn thực hiện quy chế, chủ trì họp lớp đánh giá điểm rèn luyện cho từng sinh viên. Hoàn thành bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện đúng thời gian quy định.

2.5. Khuyến khích, tạo điều kiện và tư vấn cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tiếp cận doanh nghiệp và các hoạt động văn, thể, mỹ lành mạnh, bổ ích.

2.6. Tổ chức họp lớp theo thời khóa biểu của Nhà trường, tìm hiểu và giải quyết những vấn đề nảy sinh đối với sinh viên, nhắc nhở những sinh viên có ý thực học tập chưa tốt.

2.7. Thông báo cho sinh viên về thời gian và địa điểm làm việc để sinh viên gặp  xin ý kiến tư vấn về các vấn đề trong học tập, rèn luyện (khuyến khích có hình thức làm việc qua internet để tiết kiệm thời gian, thông tin trao đổi được lưu giữ, nhiều sinh viên có thể cùng tham khảo).

2.8. Ghi chép đầy đủ nội dung họp lớp và thông tin sinh viên của lớp phụ trách vào Sổcông tác cố vấn học tập.

2.9. Giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình sinh viên (mẫu 3).

2.10. Tham gia đầy đủ hội nghị CVHT do Nhà trường, Khoa, Viện, Trung tâm QLSV tổ chức.

2.11. Thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản nộp cho Bộ môn và Khoa, Viện, Trung tâm QLSV sau khi tổ chức họp cuối học kỳ (1 lần/ 1 học kỳ- mẫu 4).

 

3. Thời gian và nội dung  làm việc với lớp chuyên ngành của CVHT

1. Giữ mối liên hệ thường xuyên với lớp sinh viên để nắm tình hình lớp, mỗi tuần CVHT bố trí ít nhất 1 tiết để sinh viên được gặp hoặc tư vấn trao đổi,có thể bằng nhiều hình thức như: gặp trực tiếp, điện thoại, email …(chọn hình thức, địa  điểm thích hợp, thuận lợi cho sinh viên).

2. Hàng tháng làm việc với Ban cán sự lớp chuyên ngành, tổ chức họp lớp định kỳ theo thời khóa biểu của Nhà trường. Các buổi họp lớp cần ghi Biên bản họp vào Sổ công tác cố vấn học tập và nộp Báo cáo tình hình lớp sinh viên cho lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, cụ thể:

2.1. Họp đầu học kỳ I với các nội dung:

a. Công bố thành phần ban cán sự lớp do CVHT chỉ định (đối với các lớp năm thứ nhất) hoặc tổ chức họp lớp chuyên ngành bầu chọn ban cán sự lớp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp. Thông báo cho sinh viên được biết về vai trò, trách nhiệm của CVHT đối với lớp sinh viên. Quy định thời gian, địa điểm sinh viên có thể gặp xin tư vấn hoặc trao đổi qua điện thoại, thư điện tử..vv.

b. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, đánh giá Cố vấn học tập theo kế hoạch của Nhà trường (đối với các lớp sinh viên từ năm thứ 2 trở đi).

c. Phổ biến công tác năm học và của học kỳ.

d. Phổ biến, hướng dẫn những nội dung cơ bản của các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện của sinh viên, chú ý những bổ sung, thay đổi mới trong các quy định hiện hành. Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các thông tin trong cuốn “Sổ tay sinh viên”của Nhà trường.

e. Hướng dẫn những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội.

f. Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Nhà trường, Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Bộ môn có liên quan đến lớp (nếu có).

2.2. Họp cuối học kỳ I và II với các nội dung:

a. Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ. Tổchức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và đánh giá Cố vấn học tập theo kế hoạch của Nhà trường.

b. Thông báo những bổ sung, thay đổi trong quy định hiện hành.

c. Xét khen thưởng sinh viên (nếu có).

d. Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường, Khoa, Viện, Trung tâm QLSV có liên quan đến lớp (nếu có).

3. CVHT có thể làm việc đột xuất với Ban cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của Trường, Khoa, Viện, Trung tâm và lớp.

4. Đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống, CVHT cần quan tâm, giúp đỡ, động viên các em vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra.

4. Chế độ báo cáo

CVHT có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình sinh viên của lớp phụ trách cho lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Bộ môn PTCN với các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình sinh viên của lớp phụ trách ( 2 báo cáo/1 năm học (mẫu 4).

2. Báo cáo kịp thời các hiện tượng phát sinh trong sinh viên; các sinh viên gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên lớp phụ trách (mẫu 2).

3. Báo cáo về thời gian đi công tác hoặc nghỉ vì các lý do khác để Bộ môn PTCN và Khoa, Viện, Trung tâm QLSV cử người thay thế giải quyết công việc tạm thời.   

 

Điều 5. Quyền hạn  của CVHT

1. Yêu cầu Ban cán sự lớp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động của lớp.

2. Đề nghị lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Bộ môn và lãnh đạo các đơn vị chức năng cung cấp tài liệu cần thiết và các thông tin liên quan đến công tác CVHT.

3. Tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng các cấp có liên quan đến sinh viên của lớp phụ trách.

4. Tham gia Hội đồng khen thưởng kỷ luật cấp Khoa, Viện, Trung tâm QLSV và cấp Trường trong trường hợp cần thiết đối với sinh viên do lớp mình phụ trách. Khiếu nại kết quả đánh giá xếp loại CVHT nếu thấy kết luận của Hội đồng chưa thoả đáng.

5. Có quyền đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên lớp mình phụ trách (mẫu 2).

6. Được cung cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống theo dõi kết quả học tập của lớp sinh viên phụ trách.   

 

Chương III.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

 

Điều 6. Mục đích, yêu cầu của công tác đánh giá CVHT

1. Mục đích: Đảm bảo hoạt động công tác CVHT của trường đạt được hiệu quả.

2. Yêu cầu: Quá trình đánh giá thực hiện thường xuyên, khách quan, chính xác và có theo dõi tổng kết theo học kỳ và năm học.

 

Điều 7. Nội dung đánh giá hoạt động của CVHT

Đánh giá hoạt động của CVHT dựa trên cơ sở nhiệm vụ của CVHT được quy định tại điều 4 – Chương II của Quy định này.

Hệ thống tiêu chí đánh giá CVHT được sử dụng chung và thống nhất trong toàn trường. Nội dung cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn theo từng năm học.

 

Điều 8. Phân loại kết quả

Kết quả đánh giá CVHT được phân loại như sau:

1.      A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.      B. Hoàn thành nhiệm vụ.

3.      C. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Quy trình đánh giá CVHT

Được thực hiện thông qua 3 kênh đánh giá độc lập:

1.      CVHT tự đánh giá có xác nhận và cho điểm của Bộ môn PTCN

2.      Các lớp sinh viên đánh giá CVHT

3.      Các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV đánh giá và tổng hợp kết quả chung.

Nội dung, mẫu biểu cụ thể do Hội đồng CVHT cấp Trường quy định hàng năm.

 

Điều 10. Thời gian đánh giá CVHT

Việc đánh giá kết quả hoạt động của CVHT được tiến hành sau khi kết thúc mỗi học kỳ  theo Kế hoạch của Nhà trường.

 

Điều 11. Sử dụng kết quả đánh giá CVHT

Kết quả đánh giá CVHT do Hiệu trưởng phê duyệt được xử dụng  để thanh toán định mức kinh phí hỗ trợ, đồng thời được công nhận tính vào khối lượng giảng dạy để các Khoa,Viện, Trung QLSV tâm bình xét thi đua trong năm học.

 

 

Chương IV

QUYỀN LỢI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 12. Quyền lợi

1. CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định này được thanh toán bằng tiền mặt tương ứng bằng 15% định mức chuẩn giảng dạy theo chức danh giảng viên (tính theo đơn giá vượt chuẩn) và được công nhận khối lượng để bình xét thi đua trong năm học.

2. CVHT phụ trách 02 lớp sinh viên thì được hưởng nguyên theo định mức của mỗi lớp.

3. Hệ số hoàn thành nhiệm vụ:

3.1 Mức A: hưởng 100% định mức theo qui định- có xem xét  khen thưởng.

3.2. Mức B: hưởng 100% định mức theo qui định.  

3.3. Mức C: không được hưởng định mức theo qui định và bị xem xét kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu CVHT phụ trách 2 lớp, hệ số hoàn thành nhiệm vụ được tính riêng cho từng lớp.

 

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật

1. CVHT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xem xét khen thưởng, là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua năm học.

2. CVHT không hoàn thành nhiệm vụ bị xét các hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường.

 

Chương V

TỔ CHỨC CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

TRONG CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 14. Tổ chức công tác cố vấn học tập

1. Hoạt động  CVHT của Trường chịu sự lãnh đạo chung của Hiệu trưởng.

2. Hội đồng CVHT cấp Trường để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức và quản lý hoạt động cố vấn học tập. Thành phần Hội đồng CVHT cấp Trường bao gồm các thành viên là lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Phòng Đào tạo ĐH, CTCT&SV, Đoàn TN. Phó hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên là Chủ tịch hội đồng. Phòng CTCT&SV là thường trực Hội đồng.

3. Hội đồng CVHT cấp Khoa, Viện, Trung tâm QLSV có trách nhiệm giúp Trưởng Khoa, Viện, Trung  tâm trong quá trình tổ chức, triển khai và quản lý giám sát công tác CVHT của đơn vị. Thành phần Hội đồng gồm: Trưởng hoặc phó Khoa Viện, Trung tâm QLSV được ủy quyền là Chủ tịch hội đồng. Các ủy viên Hội đồng gồm: đại diện các Bộ môn PTCN,  đại diện BCH Liên chi đoàn, cán sự Khoa, Viện, Trung tâm QLSV.

4. Bộ môn PTCN là đơn vị trực tiếp quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát các hoạt động của CVHT.

5. CVHT là người trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ về công tác CVHT  được nêu tại điều 4 – Chương II bản Quy định này.

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng CVHT cấp Trường

- Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của CVHT  hàng năm.

- Quy định các tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho công tác CVHT.

- Tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ  cho CVHT.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết công tác CVHT hàng năm.

- Hướng dẫn đội ngũ CVHT khi gặp vướng mắc trong công việc.

- Tham mưu và báo cáo Hiệu trưởng về công tác CVHT trong trường.

 

Điều 16. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng CVHT cấp Khoa, Viện, Trung tâm

- Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động cho CVHT của đơn vị trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Hội đồng CVHT cấp Trường.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho CVHT của đơn vị.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết công tác CVHT của đơn vị; gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động trong công tác CVHT mỗi năm học cho Nhà trường.

- Tư vấn, hướng dẫn đội ngũ CVHT khi gặp khó khăn, vướng mắc.

- Tham mưu và báo cáo trưởng Khoa về công tác CVHT của đơn vị.

 

Điều 17. Nhiệm vụ của các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, các Bộ môn phụ trách chuyên ngành trong công tác CVHT

1. Lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn phụ trách chuyên ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CVHT của đơn vị.

2. Trước khi kết thúc năm học căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện đối với CVHT, Trưởng Khoa, Viện, Trung tâm QLSV đề nghị Trưởng các Bộ môn PTCN phải hoàn thành việc lựa chọn CVHT cho năm học mới và phải đảm bảo tiêu chí: mỗi giảng viên làm nhiệm vụ CVHT nhiều nhất là hai (02) lớp SV. Các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV tập hợp danh sách CVHT gửi cho phòng CTCT&SV trình Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm CVHT (mẫu 1).

3. Các Bộ môn PTCN có trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình công tác CVHT theo chuyên ngành, lựa chọn giảng viên phù hợp cho công tác CVHT, truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn CVHT trong việc tư vấn học tập cho sinh viên theo nội dung đã được xây dựng, tạo điều kiện về thời gian, địa điểm để CVHT hoàn thành nhiệm vụ.

 4. Các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Bộ môn PTCN có trách nhiệm quản lý, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của CVHT tại các lớp sinh viên thuộc đơn vị đang quản lý.

5. Hàng năm lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm QLSV phối hợp với Bộ môn PTCN kiện toàn đội ngũ CVHT, hỗ trợ cho việc triển khai công tác CVHT của Trường, báo cáo vào đầu học kỳ 2 nếu có thay đổi.

6. Khoa, Viện, Trung tâm QLSV có trách nhiệm: gửi các Thông báo, Quyết định liên quan đến học tập rèn luyện của sinh viên; in danh sách lớp chuyên ngành dịp đầu năm học; in bảng kết quả học tập của lớp mỗi học kỳ gửi cho CVHT để CVHT theo dõi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ..

7. Lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm QLSV có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau cho Hội đồng CVHT thông qua Phòng CTCT&SV:

7.1. Danh sách giảng viên tham gia công tác CVHT vào đầu mỗi học kỳ hoặc khi có biến động đột xuất (mẫu 1).

7.2. Báo cáo cuối mỗi học kỳ về Tổng hợp tình hình các lớp sinh viên Khoa, Viện, Trung tâm phụ trách (mẫu 5).

 

Điều 18. Nhiệm vụ của phòng Công tác chính trị và sinh viên- Thường trực Hội đồng CVHT

1. Có trách nhiệm là đầu mối tổ chức triển khai công tác CVHT của Trường.

2. Tham mưu và báo cáo cho Hội đồng cố vấn học tập của Trường các vấn đề liên quan đến công tác CVHT.

3. Trên cơ sở danh sách phân công nhiệm vụ CVHT của Khoa, Viện, Trung tâm QLSV đề xuất Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận danh sách các giảng viên làm CVHT vào đầu mỗi năm học.

4. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho công tác CVHT.

5. Giải đáp, cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ, chế độ chính sách, chấm điểm rèn luyện, học bổng ngoài ngân sách của sinh viên theo đề nghị cụ thể của CVHT.

6. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của CVHT để trình Hội đồng CVHT xem xét giải quyết.

7. Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động của CVHT từ các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV để báo cáo Hội đồng CVHT cấp Trường xem xét thông qua và trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận kết quả.

8. Gửi quyết định khi có xử lý biến động sinh viên cho các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV và các đơn vị liên quan.

 

Điều 19. Nhiệm vụ của phòng Đào tạo ĐH

1. Giải đáp, cung cấp thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, đăng ký học tập, đánh giá kết quả học tập, khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập... theo đề nghị cụ thể của CVHT.

2. Phối hợp cùng phòng CTCT&SV chuẩn bị tài liệu, nội dung tập huấn nghiệp vụ  cho CVHT.

3. Lập kế hoạch bố trí thời khóa biểu chính thức cho việc sinh hoạt lớp chuyên ngành sau khi các lớp chuyên ngành đã hoàn thành việc thi hết các môn của học  kỳ I và học kỳ II.

4. Gửi quyết định mỗi khi có xử lý biến động sinh viên cho các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV và các đơn vị liên quan.

5. Chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí cho hoạt động CVHT của Trường sau khi có Quyết định của Hiệu trưởng công nhận kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CVHT.

 

Chương VI

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC CVHT


Điều 20. Các mức hỗ trợ

1. Các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Bộ môn PTCN được nhận phần kinh phí phục vụ cho quá trình điều hành tổ chức, giám sát và tổng hợp kết quả đánh giá CVHT của đơn vị theo Quyết định của Hiệu trưởng.

2. Kinh phí phục vụ cho quá trình điều hành công tác CVHT toàn trường của các phòng ban chức năng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

3. Chi cho công tác triển khai các công việc liên quan đến sinh viên tham gia hoạt động đánh giá CVHT với mức 1.000đ/1 SV/ 1 năm học.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm học 2014-2015.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, Bộ môn PTCN, các đơn vị có liên quan đề xuất ý kiến phản ánh tới Hội đồng CVHT (thông qua phòng CTCT&SV- Thường trực Hội đồng) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng CVHT cấp Trường, Hội đồng CVHT cấp Khoa, Viện, Trung tâm QLSV,  Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV, các Bộ môn PTCN, Phòng CTCT&SV, Phòng ĐTĐH, toàn thể giảng viên được cử làm CVHT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT

(Đã ký)

 

Trần Đắc Sử

 

(Nguồn: www.utc.edu.vn)

Tin tức khác