Sứ mạng của Khoa Cơ khí

Ngày đăng tin: 19/12/2016

Khoa Cơ khí trường Đại học GTVT có sứ mạng đào tạo cho ngành GTVT và đất nước nói chung và ngành Cơ khí nói riêng những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, NCKH, CGCN và các hoạt động khác của Khoa Cơ khí góp phần mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

Tin tức khác