Về tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 dành cho SV

Ngày đăng tin: 01/08/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA CƠ KHÍ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(Về tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 dành cho SV)

Kính gửi:   - CÁC BỘ MÔN

                                - CÁC THẦY CÔ CỐ VẤN HỌC TẬP

            Thực hiện kế hoạch năm học và thực hiện Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 số 331/KH-DDHGTVT ngày 15/7/2016, Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị các thầy cô lãnh đạo các Bộ môn thông báo tới các CVHT kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị dành cho SV. Các thông tin cơ bản gồm có:

            1. Sinh viên nghe báo cáo chuyên đề, làm bài thu hoạch, ký cam kết … (thời gian và địa điểm đã được Phòng Đào tạo thông báo trên trang web của trường).

            2. CVHT và SV tổ chức sinh hoạt lớp: Tổng kết năm học, kiện toàn tổ chức lớp, đề ra phương hướng kế hoạch năm học 2016-2017, chấm điểm RLSV, sinh viên đánh giá CVHT kỳ 2 năm học 2015-2016 qua phần mềm (thời gian và địa điểm đã được Phòng Đào tạo thông báo trên trang web của trường).

            3. CVHT và SV tham dự buổi tổng kết năm học và đối thoại với SV do Khoa tổ chức vào 7g30 ngày thứ 4, 03/8/2016 tại Hội trường lớn.

            4. CVHT, cán bộ lớp, bí thư chi đoàn lớp tham dự buổi tổng kết năm học và đối thoại với SV do Nhà trường tổ chức vào 14g00 ngày thứ 7, 06/8/2016 tại Hội trường lớn.

            Ngoài ra, các thông tin trên cũng được đăng tải trên trang web của khoa: fme.com.vn.

            Khoa đề nghị các bộ môn thông báo tới các thầy cô cố vấn học tập và SV để thực hiện tốt các nội dung kể trên.

Trân trọng cảm ơn!

T/M TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Tải file
Download
Tin tức khác